MATTILSYNETS REGLER FOR REISE MED DYR; HUND, KATT OG ILDER
MATTILSYNETS VEILEDER FOR REISE MED DYR

Veileder for reising med dyr:

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med_kjaledyret_ditt/

Mattilsynet har laget en 4 trinns -"veileder" som du kan trykke deg gjennom på 1 minutt! Helt fantastisk bra! Da legger du inn de ferielandene du skal til eller reise gjennom, og så får du opp kravene du må sørge for at er tilfredsstilt før og under reisen! Veldig bra og lettvint.

Generelt; 

Det norske Mattilsynets regler (=krav) gjelder for tilbakeføringen av dyret ditt til Norge. Egne regler kan gjelde for reise TIL det landet du skal til. Du må sjekke BEGGE deler.

Reglene idag er svært enkle, og det er utrolig enkelt å reise med kjæledyr nå, sammenlignet med hvordan reglene var før 1996. Vi slipper karantene i 3 måneder, og vi får faktisk reise! Husk på at ansvaret som før lå på myndighetene, har de overført til oss som er dyreeiere. Reglene er der for at vi ikke skal bli syke, så vi beskytter oss selv når vi holder oss til reglene. Det er ikke hverken enkelt eller smertefritt å være smittet med revens lille bendelorm, selvom den er liten!

HER BELYSER VI DE KRAV SOM GJELDER FOR REISENDE TIL:

1) SVERIGE: (= TILBAKEREISENDE TIL NORGE FRA SVERIGE)

2) DANMARK (= TILBAKEREISENDE TIL NORGE FRA     DANMARK/EU)

OM 1)
Når du skal til Sverige med hund gjelder følgende krav:

At hunden har PASS, ID, og BEHANDLET med praziquantel (innvollsormkur) mot revens lille bendelorm i tidsrommet 120 til 24 timer før tilbakereise til Norge. Dette siste må attesteres i passet av en veterinær. 
Hvis du reiser ofte, kan du få behandlet hunden hver 28. dag med innvollsormkur hos veterinæren din. Det krever at du får behandlet hunden først 2 ganger med kortere mellomrom enn 28 dager, før den regelen kan brukes.
Når du reiser hjem over grensen, er det lov å reise på grønt forbi tollstedet, og du trenger ikke oppsøke tollstasjonen.
Katter trenger ikke innvollsormkur, med de må ha pass og være ID-merket.

OM 2) 
Når du skal til Danmark/EU med hund gjelder følgende krav:
At hunden har PASS, ID, OG har fått vaksine mot RABIES minst 21 dager før reisen til Danmark/EU. 120-24 timer før tilbakereise til Norge, skal hunden behandles med praziquantel mot revens lille bendelorm. Ved tilbakereise, står det i Mattilsynets regler, at hunden skal føres via tollstasjonen i deres åpningstid før innreise til Norge. 

Hvis du skal reise til andre land i Europa, som ikke er EU-land, eller til England/GB, så gjelder egne regler. Sjekk alltid også de reglene som gjelder for ditt reisemål, for innførsel til det landet!

DET ER ANBEFALT, MEN IKKE KRAV OM FØLGENDE:
* LEPTOSPIROSEVAKSINE
* VANLIG VAKSINERING MOT VALPESYKE, KENNELHOSTE, PARVO OG SMITTSOM LEVERBETENNELSE.
* FLÅTT-BESKYTTELSE
* HJERTEORMBESKYTTELSE
*BESKYTTELSE MOT MYGG OG SANDFLUER (KAN GI LEISHMANIOSE)

DERE MÅ SJEKKE OM DET ER EGNE REGLER SOM GJELDER FOR Å KOMME INN I FERIELANDET DERE SKAL TIL! SPESIELT GJELDER DETTE FOR REISE TIL FOR EKSEMPEL ENGLAND. For listeførte tredjeland gjelder det egne regler, det samme for såkalte ikke-listeførte land.Alvorlige smittsomme sykdommer hvor regelverket ikke stiller spesifikke krav ved innførsel:

Det er viktig å være oppmerksom på at hunder også kan være smittet av andre alvorlige infeksjonssykdommer som det offentlige ikke regulerer ved innførsel.

 •     Leishmanios (Leishmania infantum)
 •     Hjerteorm (Dirofilaria immitis)
 •     Den brune hundeflåtten (Rhipicephalus sanguineus)
 •     Monocytær ehrlichiose (Ehrlichia canis)
 •     Babesios (Babesia canis, B. gibsoni)
 •     Hepatozoonose (Hepatozoon canis)
 •     Leptospirose (bl a L. canicola och L. Icterohaemorrhagiae)
 •     Brucellose (Brucella canis)
 •     Valpesyke
 •     Sporotrichose

En del av disse sykdommene gir ikke symptomer før lenge etter at hunden er blitt smittet. Ansvaret for å forebygge at hunden får alvorlige sykdommer hviler på dyreeier. Før du tar med deg hunden din på reise bør du derfor tenke på hvilke tiltak du kan gjøre for å minske risikoen for at hunden din utsettes for smitte.

Kontakt eventuelt også veterinæren din for råd om smittebeskyttelse og egnede forebyggende medisiner.

Spesielt om Leishmaniose:

Leishmaniose hos hund utvikles nesten alltid til en alvorlig systemsykdom og død. Infeksjonen krever som regel livslang behandling. Det finnes ingen sikker behandling som kan gjøre hunden helt frisk.

Ved tilbakeføring etter reise og import av hunder fra Middelhavsområdet bør man derfor være oppmerksom på muligheten for at hunden kan være smittet av leishmaniaparasitten. På reise bør hunden beskyttes mot myggangrep og holdes innendørs ved skumring og natt, bruk myggnett om nødvendig. Insektavvisende preparater kan forskrives av veterinær.

Leishmaniose er en gruppe B-sykdom og forekomst av eller mistanke om leishmaniose må derfor rapporteres umiddelbart til Mattilsynet.

Andre infeksjonssykdommer:

De tre sykdommene HCC, valpesjuke og parvo finns utbredt over hele verden, og uvaksinerte hunder risikerer å bli smittet, også i Norge. Vaksinasjon mot disse tre sykdommene anbefales til samtlige hunder.

REISE TIL SVERIGE KREVER INNVOLLSORMKUR

KRAV OM INNVOLLORMBEHANDLING FOR DYR TATT INN FRA SVERIGE

Bilde av revens dvergbendelorm, echinococcus multilocularis, tatt av Øivind Øines, hentet fra Veterinærinstituttets hjemmesider. 

KRAV OM BEHANDLING FOR REVENS BENDELORM  (ECHINOCOCCUS-VARIANTER) FOR HUNDER (IKKE KATTER) SOM HAR VÆRT I SVERIGE.

Nye krav fra Mattilsynet, gjør at du som er eier av hund må behandle mot revens bendelorm EN gang i løpet av de siste 24 til 120 timene før innreise fra Sverige til Norge. Behandlingen blir mest effektiv hvis du behandler så nær i tid som mulig før tilbakeførsel til Norge.
Dette er en behandling man gjør hos veterinær og som attesteres i passet til hunden.
Disse reglene er innført etter at det er påvist bendelorm fra rev på hunder i Sverige i desember 2010.
Så skal dere på helgetur til Sverige, kan dere få behandlet hunden allerede en onsdag og komme hjem søndagen etter, og være trygge på at dere har fulgt reglene. 

MEN dessverre er ikke reglene utformet slik at det er sikkert at hundene ikke tar med seg smitte. Innvollsorm-middelet som brukes, praziquantel, virker kun i 6-12 timer. Reglene er blitt slik pga et kompromiss mellom EU og Norge. Derfor kan dere ikke være trygge, så både Mattilsynet og vi anbefaler at dere gjentar behandlingen så snart dere har kommet hjem, med en ny dose innvollsormkur. Denne trenger ikke utføres av veterinær, og trenger ikke føres i passet.

HVIS DERE REISER OFTE til Sverige, kan dere få utført en behandling hver 28. dag, som gjøres hos veterinær og attesteres i passet - da kan dere fritt reise til og fra Sverige så mye dere vil i denne perioden. Igjen er det anbefalt å behandle etter siste reise inn til Norge, med ny innvollsormkur.
Reglene kan leses i sin helhet på Mattilsynets sider:

http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/dyr/hunder_og_katter_som_kommer_fra_sverige_m__behandles_mot_bendelorm_87968


AT DISSE REGLENE VIL HOLDE ECHINOCOCCOSEN UNNA NORGE?
Neppe, men uansett er reglene der, og de er der i hovedsak for å beskytte først og fremst eieren og dennes familie, dernest resten av Norges beboere mot denne lite hyggelige sykdommen.HVA ER ECHINOCOCCOSE?

Følgende er hentet fra Veterinærinstituttets hjemmesider:

Echinokokkose på mennesker:
Human ekinokokkose er en sjelden zoonose (=sykdom som kan gå både på mennesker og dyr) som forårsakes av larvestadiet til bendelmarker i slekten Echinococcus.

Det er beskrevet fire species av denne parasitten hvorav Echinococcus granulosus (også kalt hundens dvergbendelmark) og Echinococcus multilocularis (også kalt revens dvergbendelmark) er de viktigste. Livssyklusen til bendelmarken består i et kjønnet formeringsstadium i tarmen hos ville rovdyr, f.eks. rev, hund eller katt (hovedvert), og et nødvendig mellomstadium med ukjønnet formering, det såkalte tinte- eller larvestadium, inne i cyster (tinter) i indre organer hos ulike mellomverter som smittes fekal-oralt. Mellomverten må deretter spises av en ny hovedvert for at tintene skal utvikles til kjønnsmodne bendelmark med lengde på 3-6 mm ved E.granulosus og 1,2-3,7 mm ved E.multilocularis. Mennesker vil i sjeldne tilfeller kunne fungere som en mellomvert for parasitten. Eggene til bendelmarken klekker i tynntarmen. Parasitten borer seg gjennom tarmveggen og følger blodbanen som regel til leveren.

Echinococcus granulosus var fram til 1950-tallet ikke uvanlig både hos dyr og mennesker i nordlige deler av Skandinavia (bl.a. i Finnmark). Rått slakteavfall med cyster fra rein (mellomvert) ble brukt til fôr til hunder (hovedvert), og mennesker ble smittet gjennom kontakt med hund eller deres avføring. Parasitten ble siste gang påvist hos rein i Norge i 1990. Andre drøvtyggere kan også være mellom­verter, f.eks. storfe.

Echinococcus multilocularis forekommer sjeldnere, men kan gi alvorlig sykdom. Rev er vanligvis hovedvert og smittes ved å spise smågnagere (mellomvert) med tinter. Hund og katt som spiser infiserte byttedyr kan også være hovedvert. E.multilocularis forekommer endemisk i revebestander over store deler av den nordlige hemisfære, bl.a. Sibir, Nord-Japan og Canada. I Europa forekommer parasitten spesielt i Tyrkia og Sentral-Europa. Infeksjon hos mennesker med E.multilocularis er svært sjelden, også i endemiske områder, med en insidens varierende fra 0,03 til 1,2 per 100 000 innbyggere per år. I perioden 1981-2000 er det i Europa diagnostisert ca. 550 tilfeller hos mennesker.

I 1999 ble det påvist cyster av E.multilocularis hos den innførte arten østmarkmus som lever i stort antall på Svalbard. Parasitten er også blitt påvist i avføringsprøver fra polarrev samt i enkelte katter og hunder på Svalbard. Også i 2002 ble det gjort funn blant østmarkmus på Svalbard. E.multilocularis er aldri påvist i Fastlands-Norge.

Smittemåte

Mennesker kan bli smittet fekal-oralt ved å få i seg bendelmarkegg som utskilles fra hovedverten og fungerer da som en mellomvert for parasitten. Mennesker kan få i seg eggene via pels eller poter hos hund og katt eller gjennom næringsmidler som er forurenset med parasitten, f.eks. bær og sopp. Parasitten smitter ikke fra menneske til menneske.

Inkubasjonstid 

Fra ett til mange år.

Symptomer og forløp

Cystene utvikler seg langsomt og det kan ta flere år før symptomer opptrer. Cyster finnes vanligvis i lever eller lunger, men kan forekomme også i andre organer. Utviklete cyster er 1-7 cm i diameter og gir vanligvis ikke symptomer før svulsten har vokst tilstrekkelig til å gi symptomer som vekttap, magesmerter eller galleobstruksjon.

E.multilocularis-tinten kan over flere år vokse til en blæreformet svulst i leveren som kan metastasere til lunger og hjerne. Denne formen gir et betydelig alvorligere sykdomsbilde og kan være dødelig.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved anamnese og klinisk undersøkelse med evt. CT-undersøkelse. Påvisning av antistoffer i serum kan etter avtale utføres ved Smittskyddsinstitutet i Sverige.

Forekomst i Norge

Ekinokokkose har vært nominativt meldingspliktig i MSIS siden 2003. I perioden 1975-2002 ble tilfeller mer sporadisk meldt under sekkeposten ”annen alvorlig infeksjonssykdom”.

Tabell 1. Ekinokokkose meldt MSIS 2003-2009 etter diagnoseår

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

1

3

2

2

3

4

Alle tilfellene er forårsaket av  Echinococcus granulosus og er påvist hos innvandrere med levercyster.

I perioden 1975- 2002 er det til MSIS sporadisk meldt tilsammen 16 tilfeller av ekinokokkose.

Det er hos to personer som har arbeidet med reve­forskning på Svalbard funnet lett forhøyet titer av antistoffer mot E. multilocularis. Det tyder på at disse har vært eksponert for parasitten.  

Behandling

Behandlingen er primært kirurgisk supplert med mebendazol.

Forebyggende tiltak

Alle hunder som importeres til Norge unntatt fra Sverige og Finland må gjennomgå to behandlinger mot innvollsmarker; første gang i løpet av 10 dager før ankomst til Norge, andre gangen én uke etter ankomst. Hunder i områder med reinsdyr anbefales jevnlig parasittbehandling. Indre organer fra reinsdyrslakt skal destrueres og ikke gis som hundemat. Risikoen for smitte med E. multilocularis på Svalbard anses som liten og kan ytterligere reduseres gjennom;

 • koking av vann ved bruk av vann fra bekker og vann
 • alltid benytte hansker ved kontakt med rev
 • håndvask etter evt. kontakt med rev, hund (og hundeutstyr) eller katt
 • forvelling av sopp plukket på Svalbard
 • håndvask før måltider

I mange land i Sentral-Europa i Alpeområdet advares det mot å plukke sopp og bær i utsatte områder.

Overvåking av dyr

Alle matproduserende dyr som kan være mellomvert for E. granulosus  (f.eks. reinsdyr og storfe) undersøkes ved slakting i Norge. I 2006 ble det startet et overvåkingsprogram hos rødrev felt under ordinær jakt.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ved påvist ekinokokkose hos mennesker skal smittekilde oppspores og evt. behandles.

Meldings- og varslingsplikt

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A. Kriterier for melding er laboratoriebekreftelse ved

 • typiske histopatologiske eller parasitologiske funn (for eksempel funn av protoscolex ved mikroskopi av cystevæske) forenlig med Echinococcus multilocularis eller granulosus eller
 • E.granulosis  patognomonisk makroskopisk morfologi i kirurgisk materiale eller
 • Echinococcus spp. antistoffpåvisning eller
 • E.mulitilocularis eller granulosis nukleinsyrepåvisning.

Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd, ved mistanke om overføring med næringsmidler eller ved smitte fra dyr (se kapitel ”Varsling av smittsomme sykdommer og smittevernsituasjoner”).


DYR SOM KOMMER FRA ANDRE LAND ENN EU, SÅKALT LISTEFØRTE LAND, EVT FRA IKKE-LISTEFØRTE LAND.

ALLE REGLENE ER SATT OPP FOR Å SIKRE AT DYRET KAN KOMME HJEM TIL NORGE! DET ER FLERE LAND SOM HAR EGNE KRAV FOR AT DYRET SKAL FÅ KOMME INN TIL REISEMÅLET.
HER GJELDER EGNE REGLER SOM DERE MÅ SETTE DERE INN I FOR HVERT ENKELT TILFELLE. KONTAKT AMBASSAEN TIL DET LANDET DERE SKAL TIL FOR Å SJEKKE.

REGLER SOM GJELDER FOR TILBAKEFØRSEL TIL NORGE, SJEKK:

http://www.mattilsynet.no

HVIS DERE SYNES DET ER VANSKELIG Å FINNE UT AV NÅR DERE SER PÅ MATTILSYNETS HJEMMESIDER, SÅ ER VI HELT ENIGE I DET. SELVOM DET ER MYE ENKLERE NÅ SOM DE HAR LAGET SIN VEILEDER. RING DERFOR GJERNE MATTILSYNET PÅ:

06040    OG SPØR OG GRAV!

STORT SETT, ER DET DELT INN I 3 GRUPPER AVHENGIG AV REISEMÅL.
1) INNENFOR EU.
2) LISTEFØRTE 3. LAND (SE LISTE HOS MATTILSYNET).
3) IKKE-LISTEFØRTE LAND (SE EGEN LISTE HOS MATILSYNET)

DET GJELDER EN ØKENDE GRAD AV KRAV ETTERSOM MAN REISER I GRUPPE 1, 2 OG 3.

EGNE, HELT SPESIELLE, REGLER GJELDER OGSÅ FOR INNFØRSEL TIL MANGE LAND - SÅ DERE MÅ SJEKKE FØR DERE HAR TENKT TIL Å REISE OM DET ER SPESIELLE KRAV SOM GJELDER FOR REISE TIL DET FERIELANDET DERE TENKER Å DRA TIL!

HUND, KATT OG ILDER SOM TILBAKEFØRES FRA FINLAND GJENNOM SVERIGE:

FINLAND HAR IKKE ECHINOCOCCOSE. HAR DU MED HUNDEN, KATTEN ELLER ILDEREN TIL FINLAND, OG REISER GJENNOM SVERIGE, SÅ GJELDER SVERIGE-REGELEN .

SIDEN FINLAND HAR RABIES, SÅ MÅ DYRET VÆRE VAKSINERT MOT RABIESAKSINEN OG DET MÅ HA GÅTT MER ENN 3 UKER SIDEN VAKSINEN BLE GITT, DYRET MÅ HA ID-MERKE OG PASS.

SIDEN DET ER IKKE ECHINOCOCCOSE I FINLAND, SÅ GJELDER KRAVET OM INNVOLLORMKURER FØRST NÅR DU KJØRER GJENNOM SVERIGE.
DVS AT DU BEHANDLER DYRET INNEN 48 TIMER FØR INNFØRSEL TIL NORGE, ELLER HVER 28. DAG. EGENERKLÆRINGSSKJEMA MÅ FYLLES UT OG MÅ BEFINNE SEG I BILEN. DYRET MÅ VÆRE ID-MERKET. DU KAN KJØRE PÅ GRØNT I TOLLEN.

Sjekket hos Mattilsynet 12.01.2012 ved NBL i Mattilsynet.